نحوه استفاده از سیم زیپ

مرحله 1

نحوه استفاده از کاور سیم و کابل سیم زیپ
دهانه گيره را باز کنيد ، بعد از مرتب و دسته کردن سيم ها ، آنها را داخل گيره قرار دهيد و ببنديد. (توجه کنيد که نوک گيره بايد رو به پایین باشد)

مرحله 2

نحوه استفاده از کاور سیم و کابل سیم زیپ
ابتدای لوله سيم زيپ را از قسمت بريدگی در نوک گيره قرار داده ، با يک دست بالاترين قسمت سيم زيپ را گرفته و با دست ديگر گيره را بطرف پايين حرکت دهيد.

مرحله 3

نحوه استفاده از کاور سیم و کابل سیم زیپ
حرکت گيره و سيم زيپ در جهت عکس يکديگر ميباشند. اين حرکت را تا جايی که ميخواهيد سيمها کاور شوند ادامه دهيد.

مرحله 4

نحوه استفاده از کاور سیم و کابل سیم زیپ
هر اندازه که نياز به پوشش دادن سيمها داريد ، اين کار را انجام دهيد و در پايان کار ، گيره را از سيمها و سيم زيپ جدا کنيد.

مرحله 5

نحوه استفاده از کاور سیم و کابل سیم زیپ
اگر قسمتی اضافه آمد ، آنرا با چاقو يا قيچی بريده و بقيه سيم زيپ را در جايی ديگر استفاده کنيد.