5S برخی از دستور العمل های نظام آراستگی

دستورالعمل میز کامپیوتر:

 • میز کامپیوتر باید سالم وفاقد هر گونه ترک،شکستگی ویا... باشد.
 • از گذاشتن کیس، پرینترو... روی زمین خودداری گردد.
 • از نصب هرگونه برچسب ویا یادداشت های روزانه روی کامپیوترخودداری گردد.
 • سیم های ارتباطی پشت کامپیوتر باید به وسیله کاور سيم و کابل (سيم زيپ) جمع شده باشند ویا با بست مناسب جمع شده باشند.
 • جهت نگهداری کاغذ های یک روسفید از زونکن های سه گوشه در کنار پرینتر ویا در محل مناسب استفاده گردد.

دستورالعمل میز اداری :

وجود هر وسیله بر روی میزهای اداری به شرط داشتن شرایط زیر بلامانع است:
 • میز کار باید سالم وفاقد هر گونه ترک ،شکستگی ویا ... باشد.
 • در طول زمان اداری حداقل دوبار مورد استفاده قرار گیرد.
 • تکراری نباشد.
 • با نظم وترتیب چیده شده باشد که شامل همگون بودن اقلام نزدیک به هم وقرار گرفتن آنها در قسمت خاصی از گوشه میز نیز می باشد.
 • ابزار کار فنی نباید روی میز اداری باشد.
 • پس از پایان کار اداری بجز پرونده در دست اقدام پرونده دیگری نباید روی میزهای اداری قرار گرفته باشد وبقیه پرونده های جاری باید داخل زونکن های سه گوش یا محل های تعیین شده منتقل شود.

استفاده از كازیه:

جهت کازیه مورد استفاده اصول زیر رعایت گردد:
 • باید با بر چسب های :ورودی – خروجی ودر دست اقدام لیبل گذاری شود.
 • لیبل های مورد استفاده باید تایپ شده – یکسان ومنظم باشند

شرایط كشوهای میز كار:

کشوهای میز کار باید دارای شرایط زیر باشد:
 • کشوی قفل دار جهت نگهداری وسایل شخصی کارکنان واوراق محرمانه ویا مالی استفاده گردد.
 • کشوی دوم ملزومات اداری ویژه ملزومات اداری است که کمتر از دوبار در روز مورد استفاده قرار گیرد.
 • کشوی سوم جهت سایر مدارک اداری در نظر گرفته شود.
 • لازم است به منظور ردیابی محتویات از برچسب های شناسایی (تایپ ویا با خط خوش) بر روی کلیه کشوهای میز اداری استفاده گردد.
 • کشوهای میز نباید برای بایگانی نمودن پرونده ها استفاده گردد.